TẦM NHÌN - SỨ MỆNH

Tầm nhìn

Tạo dựng một thương hiệu Vũ Phát có giá trị cao trên thị trường trong nước và Quốc Tế về lĩnh vực Xây Dựng và Đầu Tư, trong tương lai.
.

Sứ mệnh của Vũ Phát

Đem đến cho thị trường, xã hội những sản phẩm xây dựng và đầu tư thiết thực, có ý nghĩa với con người và môi trường thiên nhiên. Ngày càng nâng cao đời sống của cán bộ CNV Công ty Vũ Phát – Phát triển trường tồn.

02422172333