Tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật

Tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật

1. VỊ TRÍ: Trưởng Phòng Kinh Tế Kỹ Thuật 2. SỐ LƯỢNG: 01 Người 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tham mưu cho Ban giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch và đấu thầu, công tác thanh tra, kiểm tra trong quá trình triển khai Dự án. Lập hoàn chỉnh hồ sơ đấu thầu, chỉ định thầu …

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

Cán Bộ Thanh Quyết Toán (QS)

1. VỊ TRÍ: Cán bộ thanh quyết toán (QS). 2. SỐ LƯỢNG: 05 Người. 3. MÔ TẢ CÔNG VIỆC. Lập và kiểm tra khối lượng chi tiết cho các hạng mục thi công Lập hồ sơ Pháp lý, chất lượng thanh toán với Chủ đầu tư Kiểm tra, xác nhận khối lượng và lập hồ sơ thanh toán cho tổ đội thi công, …